Formato de Perfil Vocacional – Fòmilè Pwofil Vokasyonèl

Gracias por su interés en ser un Siervo Misionero. Favor de llenar este formulario para ayudarle mejor. / Mèsi paske w enterese pou fè yon Sèvant Misyonè. Tanpri ranpli fòmilè sa a pou w ka ede n konnen w pi byen.

Personal / Pèsonèl

Fecha de hoy / Dat jodi a:

Vivo en / M ap viv:

Nombre / Non:

Apellido / Siyati:

Fecha de Nacimiento / Dat ou fèt:

Teléfono / Telefòn:

Correo electrónico / Adrès elektronik

Dirección de casa / Adrès kay ou:

Ciudad / Vil:

Estado: / Depatman

Código Postal / Kòd postal:

País / Peyi:

Estatus / Esta Sivil:

¿Tiene hijos? / Ou gen pitit?:

¿Cuántos? / Konbyen?:

¿Es actualmente Católico?/Aktyèlman ou se katolik?:
Parroquia Actual / Pawas ou pou kounya:

¿Está usted involucrado en los ministerios de la parroquia o del campus universitario? / Èske w patisipe nan gwoup nan pawas la oubyen nan inivèsite a?:

¿Cuáles? / Kisa w fè?::

Estudios / Etid

Secundaria / Segondè:

Año graduado / Ane w fini:

Preparatoria / Primè:

Año graduado / Ane w fini:

Universidad / Inivèsite:

Año graduado / Ane w fini:

Area de estudios / Kisa w etidye?:

Otra Educación / Lòt fòmasyon w genyen:

Experiencia profesional / Eksperyans pwofesyonèl

Trabajo actual / Travay ou pou kounya:

Experiencia de trabajo previo / Eksperyans travay ou:

Información Adicional / Lòt enfòmasyon

¿Cómo descubriste los siervos misioneros? / Kijan w fè konnen Sèvant Misyonè yo?:

¿Estaría usted interesado en cualquiera de los siguientes? / Èske w enterese ak youn nan sa yo:

Hablando con nuestro de director vocaciónes / Pou w ta kontakte direktè vokasyon nou yo:

Si la respuesta es sí, el mejor momento para llamar / Si repons lan wi, meyè moman pou l ta rele w:

Visitando una de nuestras misiones / Vizite youn nan misyon nou yo: Si / WiNo / Non

Si la respuesta es sí, ¿cuándo? / Si repons lan wi, Kilè?:

Asistir a un retiro de discernimiento / Patisipe nan yon retrèt disèneman:

¿Hace cuánto tiempo ha considerado la vida religiosa como una opción? / Depi kilè ou kòmanse wè lavi relijez kòm yon opsyon?:

Describa cualquier experiencia que usted haya tenido sirviendo a los pobres y abandonados / Dekri nenpòt eksperyans ou genyen nan sèvi sila yo ki pòv ak abandone yo:

Brevemente, díganos qué le interesa más sobre la vida como misionero / Di nou tou kout, kisa ki enterese w plis nan lavi misyonè a:

Cualquier comentario o pregunta adicional / Nenpòt kòmantè oubyen kesyon:

Gracias por tomar el tiempo para responder a estas preguntas. / Mèsi paske w pran tan pou w reponn kesyon sa yo.

¡Esperamos hablar con usted pronto! / Nou espere kontakte byento!

Comentarios cerrados.